Untitled Document
TDS ZENQ HEAT TRANSFER OIL C1 (FULLY SYNTHETIC)

DẦU TRUYỀN NHIỆT CHẤT LƯỢNG CAO; DẦU GỐC TỔNG HỢP/VHVI TECH/GROUP III; ISO VG 32; ISO 6743-12 CLASS Q; DIN 51522

TDS ZENQ HEAT TRANSFER OIL

DẦU TRUYỀN NHIỆT CHẤT LƯỢNG CAO; DẦU GỐC PARAFFIN TINH CHẾ; GROUP II; ISO VG 32/46/100 ISO 6743-12 CLASS Q; DIN 51522